Thursday , November 1 2018
Home / သတင္း / ကေလးမ်ားဆုိင္ရာ / လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းရွိ၊ မရွိ ကိုယ္တုိင္ျပန္လည္ေမး ခြန္းထုတ္သင့္ဟုဆို

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းရွိ၊ မရွိ ကိုယ္တုိင္ျပန္လည္ေမး ခြန္းထုတ္သင့္ဟုဆို

ေအမီေအာင္ (ျမစ္မခ)

ရန္ကုန္၊ ေမ (၁၂) ရက္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္ေရး ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းရွိ၊ မရွိကုိ ကိုယ္တုိင္ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန(MCRB)မွ ဒါ႐ုိက္တာ ဗစ္ကီဘိုမန္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္စာလႊာထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေမ ၁၁ ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အစရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ ေဆာင္မႈတုိင္းတြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ ေမးခြန္းထုတ္သင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စက္ရံုက ကေလးေမြးၿပီးကာစ အေမေတြအတြက္ သူတုိ႔ကေလးငယ္ေတြကုိ အလုပ္ခြင္အတြင္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္တဲ့ ကေလးထိန္းေနရာတစ္ခုဖန္တီးေပးထားႏုိင္သလား။ ငါ့ရဲ႕တီဗီြအစီအစဥ္ကုိအသံုးခ်ၿပီး ကေလးသူ ငယ္ေတြ အြန္လုိင္းမွာ ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားျခင္းမခံရေအာင္ ဘယ္လုိေရွာင္ရွားရမလဲဆုိတဲ့ အသိပညာေပးျမွင့္ တင္မႈလုပ္သင့္လားဆုိတဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳး၊ မိမိကုိယ္တုိင္အေနနဲ႔ အသက္(၁၄)ႏွစ္ေအာက္ ငယ္ရြယ္တဲ့ကေလးအ လုပ္သမားမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့အလုပ္အကုိင္ေတြကို အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္ သလားဆုိတဲ့ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုေမးခြန္းထုတ္သင့္ပါတယ္”ဟု MCRB ၏ ဒါ႐ုိက္တာ ဗစ္ကီဘိုမန္ကေျပာသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးအေပၚ မည္သုိ႔ေလးစားေထာက္ပံ့ေပး ႏုိင္သည္ဆုိသည့္အခန္းက႑ေပၚတြင္ အေျခခံျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ကုိင္ရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးအနက္အဓိပၸါယ္ကုိ သိရွိေစေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“တရားမဝင္ ကေလးအလုပ္သမားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲေတြ မၾကာခဏဆုိသလို ကၽြန္မတုိ႔ေတြ ေတြ႔ေနရပါ တယ္။ အထူးသျဖင့္ လက္ဖက္ရည္ဆုိုင္ေတြ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံအလုပ္ေတြနဲ႔ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္သတၱဳတြင္းေတြနဲ႔ အျခား ေသာက႑ေတြမွာလည္း တရားမဝင္ကေလးလုပ္သားေတြကို ေတြ႔ေနရဆဲပါပဲျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑တာဝန္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန(MCRB)၏ဒါ႐ုိက္တာ ဗစ္ကီဘိုမန္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိုင္ငံတြင္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္ရံုမ်ားတည္ထားျခင္းေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈရွိ၊ မရွိကုိ ကေလးသူငယ္မ်ား၏အသံမ်ား နားေထာင္ေပးသည့္ လူမႈ ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ရန္လိုေၾကာင္း ဗစ္ကီဘိုမန္က အႀကံျပဳလိုက္သည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား(CRBP)သည္ UNICEF၊ UNGC၊ Global၊ Compact ႏွင့္ Save the children(children and business)တုိ႔မွ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကေလးသူငယ္အခြင့္အ ေရးကုိ ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အ ကာအကြယ္အေစာင့္အေရွာက္ေပးေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစမႈ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္မႈႏွင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္းတုိ႔တြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလး စားလုိက္နာျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနသည္ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ တာဝန္သိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ အမ်ားယံုၾကည္မႈကုိရရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Check Also

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္မည္

ပိုင္ထက္(ျမစ္မခ) ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္  ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ ILO မွ သိရွိရသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကၽြန္မတို႔လုပ္ေနတာ …