Monday , May 27 2019
Home / FNews / သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ေခတ္မီွသည့္ နည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳၿပီး သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းတိုးတက္ရန္ အတြက္ တီထြင္ႀကံဆႀကိဳးပမ္းရန္လိုအပ္

သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ေခတ္မီွသည့္ နည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳၿပီး သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းတိုးတက္ရန္ အတြက္ တီထြင္ႀကံဆႀကိဳးပမ္းရန္လိုအပ္

ျမစ္မခ

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ေခတ္မီွသည့္ နည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳၿပီး သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ ငန္းတိုးတက္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ အသုံးခ်သုေတသနရလဒ္မ်ားရရွိေစေရး တီထြင္ႀကံဆ ႀကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“သုေတသနရလဒ္မ်ားကို လက္ေတြ႔နယ္ပယ္တြင္ အသုံျပဳႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးအက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိေအာင္ ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အပင္မ်ိဳးစိတ္သစ္မ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိေစရန္၊ အပင္မ်ိဳး စိတ္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္သည့္ ဓာတုျဒပ္ေပါင္းမ်ား စမ္းသပ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အစားအစာထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အဖိုးတန္သည့္ စက္မႈကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တစ္သၽွဴး နည္းပညာျဖင့္ ပ်ိဳးပင္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ သစ္အသုံးခ်မႈ နည္းပညာမ်ားကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ ျဖန္႔ေဝျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အားေပးတိုက္တြန္းလိုပါတယ္။” ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ သစ္ေတာသုေတသနဌာန ေရဆင္းစုေဝးခန္းမတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္ သစ္ ေတာသုေတသနဌာန ႏွစ္ ၄၀ ျပည့္ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ စာတမ္းဖတ္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ယင္းကဲ႔သို႔ေျပာ ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

သစ္ေတာသုေတသနဌာန၏ ႏွစ္ ၄၀ ကာလအတြင္း သဘာဝေတာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သစ္ေတာစိုက္ခင္း မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အပူပိုင္းေဒသ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး၊ သစ္မ်ားကို စနစ္တက်အသုံးခ်ေရး၊ သစ္မွအပ အျခားသစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက် အသုံးခ်ေရးႏွင့္ ေလာင္စာစြမ္းအင္ကို ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ေရး တို႔ကို အဓိကဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေခတ္စနစ္အရ လိုအပ္လာသည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳး ကြဲ၊ ဇီဝနည္းပညာ၊ ေရအရည္အေသြးႏွင့္ လူမႈသစ္ေတာဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ေတြ႔နယ္ပယ္မွာ အသုံးခ်ႏိုင္မည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ယခု ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း သစ္ေစ့သိုေလွာင္ခန္း၊ ဇီဝနည္းပညာ ဓာတ္ခြဲခန္း၊ တစ္သၽွဴးဓာတ္ခြဲခန္း၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ ဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္ ေရဓာတ္ခြဲခန္း အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အႀကီးစား ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ ေခတ္မီဓာတ္ခြဲခန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျဖည့္တင္းျခင္းမ်ားကို မိမိတို႔ဌာန ရန္ပုံေငြအျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီႏွင့္ပါ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအဝွမ္း ေရ၊ ေျမ၊ ရာသီဥတုကြဲျပားသည့္ ေဒသ အသီးသီးတြင္ တည္ေထာင္ထားရွိသည့္ သစ္ေတာသုေတသနျပဳလုပ္သည့္ စခန္း ၁၀ ခုကို ျပဳျပင္မြမ္းမံ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။”ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ဆက္ေျပာသည္။

အဆိုပါ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ သစ္ေတာပညာရပ္မ်ားအလိုက္ စာတမ္းစုစုေပါင္း ၂၂ ေစာင္ကိုဖတ္ ၾကားတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ပညာရပ္နယ္ပယ္စုံ သစ္ေတာ၊ သတၱဳႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး က႑မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ စာတမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာတမ္းဖတ္ၾကားျခင္း၊ ပုံႏွိပ္ျဖန္႔ေဝျခင္းျဖင့္သာ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲ မေနၾကဘဲ ႏိုင္ငံတကာ သစ္ေတာသုေတသန ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခြင့္ရရွိေရး၊ first author အျဖစ္ႏွင့္ ထုတ္ေဝႏိုင္ေရး၊ အပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ငါး၊ အင္းဆက္၊ ပိုးမႊားစသည့္ တိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္ အသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္လည္း ရည္မွန္းခ်က္ထား ႀကိဳးပမ္းရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

Check Also

မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ေစတီတည္မည့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕အနီးရွိ လိြဳင္ဆမ္ဆစ္ေတာင္ေပၚသို႔ ေန႔စဥ္လူေသာင္းႏွင္႔ခ်ီ လာေရာက္

  ေနာင္ (ျမစ္မခ) လား႐ႈိး၊ ဇူလိုင္ ၉ ရက္။ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ(၆၀၀၀)ဝန္းက်င္ျမင့္ေသာ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ေစတီတည္ထားမည့္ လိြဳင္ဆမ္ဆစ္ေတာင္ေပၚသို႔ …