Monday , May 27 2019
Home / သတင္း / စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးသတင္းမ်ား / အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း NADP ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲမည္

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း NADP ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲမည္

 

ယမုံ (ျမစ္မခ)

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္။

ငါးေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း NADP ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ သို႔မဟုတ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း အၿပီးသတ္ ေရးဆဲြသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာလူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔မွ သိရွိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္း၏ အဓိကက်ေသာ မူဝါဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ငါးက႑အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ ႏႈန္း ျမင့္တက္ရန္၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေစရန္၊ ငါးက႑တစ္ခုလုံး၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အရည္အေသြးျမင့္ တက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရးဆဲြျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“NADP လို႔ေခၚတ့ဲ အမ်ဳိးသားအဆင့္ စီမံကိန္းက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ဒါမွမဟုတ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ေလာက္မွာ ေရးဆဲြၿပီးစီးမွာပါ။ ဒါၿပီးရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနကို တင္ျပမယ္။ တကယ္လို႔ ဥပေဒကလည္း အ့ဲအခ်ိန္ မွာ ထြက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဥပေဒနဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္မယ္။ ဒါကိုလည္း တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မွာ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ျမန္မာလူမႈ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔၏ သုေတသီ ေဒါက္တာ ေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

NADP စီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီမွ စတင္ေရးဆဲြျခင္းျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း၌ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံခ်က္မ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢေထာက္ပ့ံမႈ၊ ဂ်ာမနီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (GIZ) တို႔မွ ပ့ံပိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အ့ဲစီမံကိန္းက ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေအာင္ေရးႏိုင္တ့ဲ စီမံကိန္းျဖစ္ရင္ စီမံကိန္းတစ္ခုဆိုတာ ေရးၿပီးရင္ေတာ့  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္တ့ဲ လုပ္ငန္းေတြေအာင္ျမင္သြားရင္ ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြား ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးမႈကို အေထာက္အကူျပဳမွာေပါ့။ ဒီစီမံကိန္းဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစ္ခါမွ မရွိခ့ဲဘူး အခုရွိလာမယ္။ ေရးဆဲြဖို႔အတြက္ ပိုက္ဆံကလည္း အစိုးရက ကုန္စရာမလိုဘူး။ GIZ ကဘတ္ဂ်က္ သတ္မွတ္ေပးၿပီးေတာ့ ဒီစီ မံကိန္းတစ္ရပ္ ေရးဆဲြေပးဖို႔ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ထည့္လိုက္တ့ဲအတြက္ ဒီစီမံကိန္းႀကီးကို ေအာင္ျမင္တ့ဲ ျပည့္စုံမႈျဖစ္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ေဘးကေန ပ့ံပိုးေပးလိုက္ရင္ တိုင္းျပည္ကို အက်ဳိးျပဳတ့ဲ စီမံကိန္း ျဖစ္မွာပါ။”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

NADP စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ငါးလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားရရွိရန္ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးတို႔၌ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

NADP စီမံကိန္းသည္ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားမွ တဆင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးရွိ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္၍ လုပ္ငန္း ကြင္းဆက္ တစ္ရပ္လုံးကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရသတၱဝါ ေမြးျမဴေရးက႑အေနျဖင့္ ေရာင္းခ်မႈ ကို ဦးတည္သည့္ စနစ္မွ ေစ်းကြက္ကို ဦးတည္ေသာ စနစ္သို႔ တစ္ခ်ိန္တည္းေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပညာရွင္မ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအပါအဝင္ မူဝါဒခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ား၊ အစာထုတ္လုပ္သူမ်ားစသျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းက႑တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Check Also

ျမန္မာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၌ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ဖိတ္ေခၚထား

  ယမုံ (ျမစ္မခ) ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ (၂၃)ရက္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၌ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း …